1863986_151

آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی چشمه خوش

براساس آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی چشمه خوش، قرار است این میدان در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت به شرکت های خارجی واگذار شود، در حال حاضر نفت تولیدی این میدان برای صادرات از طریق شرکت پایانه های نف...