image_fullsize_29edc24c-03f5-416f-89d6-d0a175611a6b_140a41e5-a9f8-439a-9b8b-c86842cf5c86_freesize-300x (1)

پشت‌پرده درگیری معاون وزیرکشاورزی و نماینده مجلس درصحن علنی...

روز گذشته نماینده مردم آمل در مجلس با قائم‌مقام وزیر کشاورزی درگیر شد و در برخی رسانه‌ها اعلام کردند که علت این موضوع، سوال از این مقام مسئول درباره واردات برنج بوده است اما قائم مقام پارلمانی وزیر ک...