139502281259155797721104

خودروسازان هنوزباسازوکار سخت قبل ازتحریم پول انتقال می‌دهند...

دبیر انجمن قطعه سازان با بیان این که مانند شرایط قبل از رفع تحریم‌ها با ابزارهای خاص و به سختی فعالیت انتقال پول را انجام می‌دهیم گفت: نگران آن هستیم با استمرار مشکلات انتقال پول تفاهم‌نامه‌هایی که ب...
139502281259155797721104

خودروسازان هنوز با سازوکار قبل از تحریم پول انتقال می‌دهند...

دبیر انجمن قطعه سازان با بیان این که مانند شرایط قبل از رفع تحریم‌ها با ابزارهای خاص و به سختی فعالیت انتقال پول را انجام می‌دهیم گفت: نگران آن هستیم با استمرار مشکلات انتقال پول تفاهم‌نامه‌هایی که ب...