703372_192

دسترسی کشاورز به بازار شهرها راهکاری برای حذف دلال...

نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس با بیان اینکه خشک شدن لیمو عاملی برای افزایش نرخ لیمو است، گفت: ایجاد بازار تولید به مصرف توسط کشاورز دلالان را حذف می‌کند، اما لاز...
13930408000283_PhotoA

طرح قیمت تضمینی رضایت ذرت‌کاران را جلب نکرد...

با وجود اینکه گفته می‌شد با اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و کاهش بار مالی دولت، کشاورزان زودتر به پول فروش محصولشان می‌رسند، اما اجرای این طرح به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی دولت، ...