139504151152258098074324

صاحبان صنایع نیمه تعطیل از پرداخت تسیهلات استقبال می کنند؟...

به گفته کارشناسان بانکها باید تسهیلات را با سود پایین به تولید اختصاص بدهند تا راه اندازی پروژه های نیمه تمام توجیه اقتصادی داشته باشد، در غیر این صورت صاحبان صنایع برای راه اندازی کارخانجات خود استق...