image_fullsize_89f02a94-5587-4c9e-ae91-f1b000a8b4cb_c82c2651-504f-4e19-98b9-c7681e760b20_main-300x

ملاحظات اصلاح ضوابط ساخت

در مثالی رایج عنوان می‌شود که اگر با کیفی‌سازی ساختمان‌ها یک سال به زمان بهره‌برداری و طول عمر مفید آنها افزوده شود، سالانه حدود ۲٫۷ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در کشور صورت می‌گیرد....