13940527120106825901234

اقتصاد مقاومتی با تعاون به عمل می‌رسد

ارکان اقتصادی ایران دولتی، تعاونی و خصوصی است که در راستای قانون دولت ملزم به واگذاری حداقل ۸۰ درصد منابع درآمدی (اقتصادی) به نفع مردم با اولویت تعاون است، با توجه به این اصل تقویت بخش تعاون راهکار ت...