57352443

همه منتظر تصمیم مجلس درباره FATF

خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می‌شد همه را مسرور نکرد. عده‌ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی‌جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجل...
13910925000125_PhotoA

نگاه سیاسی آفت اقتصاد

یکی از مشکلات اقتصاد ایران از انحصار دولتی برخی فعالیت های اقتصادی سرچشمه می گیرد تا به آنجا که برخی از کارشناسان تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را ناشی از عدم حمایت دولت از صنایع می دانند...