• صنایع مادر را دریابیم یا صنایع کوچک را؟

    ما در ایران به یک فرمول درست دست نیافته ایم که ببینیم صنایع بزرگ می توانند چرخه تولید کشور را حفظ کنند یا صنایع کوچک؛ در این میان بخش خصوصی نیز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است....

  • اقتصاد مقاومتی

    اقتصاد مقاومتی در خدمت کرامت خانواده

    چگونه می تواند با استفاده از اقتصاد مقاومتی به کرامت خانوارها رسید؟ به اعتقاد کارشناسان برای رسیدن به این هدف باید حداقل حقوق پرداختی به مزد بگیران اصلاح شده و مبنای آن تغییر کند....

  • لازمه ایجاد کمپین مطالبه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

    پیشنهاد می شود کمپین مطالبه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در شبکه های اجتماعی راه اندازی شود. کمپینی که سیاستهای اقتصاد مقاومتی را جزء به جزء به دولت یاداوری کرده و مطالبه گرانه از دولت پاسخ بخواهد....