احمدی‌نژاد با شوک‌درمانی، کسری بودجه خانوار‌ها را چهار برابر بیشتر کرد

احمدی‌نژاد با شوک‌درمانی، کسری بودجه خانوار‌ها را چهار برابر بیشتر کرد

یک اقتصاددان، گفت: در دوره احمدی‌نژاد که قله درآمد‌های نفتی تجربه شده در تاریخ اقتصاد نفتی ایران است؛ چون جهت‌گیری اصلی معطوف به شوک درمانی بود، در آن دوره هشت ساله، کسری بودجه خانوار‌ها چهار برابر افزایش پیدا کرد.