درآمد نفتی ایران کجا خرج می‌شود؟

درآمد نفتی ایران کجا خرج می‌شود؟

درحالی که صحبت از رکورد شکنی درآمد نفتی ایران می‌شود؛ همچنان سفره مردم هرروز خالی‌تر می‌شود و به گفته کارشناسان فروش نفت درصورتی که عایدی اقتصادی برای ایران نداشته باشد بی فایده است.