اقدامات حمایتی مجلس از معلولان

اقدامات حمایتی مجلس از معلولان

عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جشنواره بین المللی همام گفت:باید ضمن حمایت بیشتر از جامعه معلولان، اولویت بیشتری برای تامین بودجه این افراد در نظر بگیریم.