بخش خصوصی برای مقررات کشاورزی پیشنهاد ارایه دهد

بخش خصوصی برای مقررات کشاورزی پیشنهاد ارایه دهد

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در زمینه قوانین و مقررات بخش کشاورزی و قانون آب وفاقی میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست حاصل نشده و بهتر است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی وارد عمل شود.