تمام بخش های سلامت روان اعم از مشاوره، درمان و بستری باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند

تمام بخش های سلامت روان اعم از مشاوره، درمان و بستری باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند

یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت توجه به سلامت روان در کشور گفت: هر کدام از بخش‌های مربوط به سلامت روان اعم از مشاوره، درمان و بستری جزیی از فرآیند سلامت است و باید تحت پوشش و حمایت بیمه‌های درمانی قرار بگیرند.