کودکان کار اتباع غیرمجاز به کشور خود بازگردانده می‌شوند

کودکان کار اتباع غیرمجاز به کشور خود بازگردانده می‌شوند

رئیس سازمان ملی مهاجرت کودکان کار را در حوزه مهاجران از مهمترین مسئله دولت و این نهاد عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه بلندمدت، تصمیم داریم با همکاری سازمان بهزیستی و شهرداری تهران همه کودکان کار جمع‌آوری و کودکان کار اتباع غیرمجاز به کشورهای متبوع خود بازگردانده شوند.