سفره‌ی کارگران کوچکتر شد و امنیت شغلی برنگشت!

سفره‌ی کارگران کوچکتر شد و امنیت شغلی برنگشت!

یک فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲ برای کارگران با یک قانون‌گریزیِ بزرگ از سوی وزارت کار آغاز شد؛ قرار بود با افزایش دستمزدِ کارمندان و عدم کنترل نرخ تورم، دستمزد در میانه‌ی سال افزایش پیدا کند که این اتفاق نیفتاد.