اصفهان توانایی زیستی خود را از دست می دهد

اصفهان توانایی زیستی خود را از دست می دهد

محمد درویش، کارشناس محیط زیست گفت: اگر آب به این صنایع برسند دیگر اصفهان جایی برای نفس کشیدن ندارد. آوردن آب دریای عمان به اصفهان مثل کوبیدن آخرین میخ به تابوت دیاری است که به دیار نصف‌جهان معروف بود.؛