استان تهران غربی تشکیل می شود؟

استان تهران غربی تشکیل می شود؟

نماینده مردم رباط کریم در مجلس گفت که طرحی در وزارت کشور در حال بررسی است که بر اساس این طرح بناست تا استان تهران غربی با مرکزیت شهریار تاسیس شود.