کدام وعده‌ کارگری روحانی محقق شد؟

توجه به معیشت، دستمزد، بیکاری، نوع قراردادهای کار و ممنوعیت واردات همواره یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری بوده است، در حالی که روحانی قبل از انتخابات این موارد را مد نظر قرار داده بود، روز کارگر بهترین...