13920324000348_photoa

درخواست از بانک مرکزی برای تنفس در کاهش نرخ سود بانکی...

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به کاهش ۵ درصدی نرخ سود از سال گذشته تاکنون، گفت: با اقدام داوطلبانه‌ای که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ...
13950612000132_photoa

بانک‌ها از طرح کارت اعتباری استقبال می‌کنند...

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها از طرح کارت اعتباری استقبال می‌کنند، گفت: پیشنهاد ما این است که یک فاصله ۳۰ تا ۴۰ روزه برای واریز وجه به حساب فروشنده کالا برای بانک عامل در نظر گرفته ...