image_fullsize_92abe5ff-6a15-4b9a-931a-f05a9307c370_7fc6fca5-9040-42ac-ac78-5e25dff03df0_main-300x

دلایل عدم تمایل اپراتورها برای کاهش قیمت اینترنت...

عضو شورای تنظیم مقررات گفت: این بخش باید بیشتر رقابتی شود و به تدریج به سمتی برویم که هزینه‌ها و قیمت‌ها رقابتی تعیین شود. در دنیا نیز جایی که رقابت زیاد باشد دولت‌ها دیگر نرخ‌گذاری نمی‌کنند و در انح...
13931106000271_PhotoA

کاهش قیمت اینترنت در کشور به دو شرط

رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: لازمه کاهش قیمت اینترنت در کشور واقعی شدن قیمت پهنای باند و انتقال است و باید درباره کاهش قیمت کاربر و قیمت پهنای باند و انتقال یکپارچه تصمیم‌گیری ...