139505121343573008272714

تلگرام در ارتباط با هک شدن حساب ۱۵ میلیون ایرانی بیانیه داد...

بعد از گزارش افشاگرانه رویترز در ارتباط با هک شدن حساب ۱۵ میلیون کاربر ایرانی که نهایتا منجر به مختل شدن ارتباطات برخی افراد صاحب منصب و روزنامه‌نگاران شده است، شبکه تلگرام بیانیه صادر کرد....