139305051609502453303594

خیز شاپرک برای اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان...

شاپرک در ادامه برنامه‌های قبلی خود برای آنچه تصحیح نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی می‌داند، مدل جدیدی برای انتقال بخشی از کارمزد استفاده از کارتخوان ها به پذیرندگان تدوین کرده است. ...