139309290857046624329834

مخالفت با خصوصی سازی شرکت‌ها به دلیل منافع شخصی است...

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به فشارهای وارده به سازمان خصوصی سازی برای توقف واگذاری شرکت های دولتی گفت: با خصوصی سازی، افراد اضافی باید این شرکت ها را ترک کنند و مسافرت های تشریفاتی خارج از کشور ...