139302031759234232595784

فراگیر شدن خرید نقدی سوخت تا آخر شهریور در همه فرودگاه‌ها...

مدیرکل اداره سوختگیری هواپیمایی کشوری از الزام همه شرکتهای هواپیمایی برای خرید سوخت جت از طریق کارت بانکی تا پایان شهریورماه امسال خبر داد و گفت: هم‌اکنون همه ایرلاینهای خارجی با همین شیوه اقدام به خ...