139505031019391888199664

مدل مطلوب پس‌انداز نفتی

درحالی‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند که الگوی پس‌اندازهای درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه‌یافته مانند نروژ می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد، نتایج یک پژوهش ......