-اصل-e1447861496380

لزوم پیش بینی وضعیت واقعی به جای وضعیت آرمانی در برنامه ششم...

یک استاد دانشگاه تاکید کرد: بهتر بود در بخش پیش بینی اعداد ، در کنار خوش بینانه ترین حالت ، وضعیت واقعی و قابل تحقق نیز به عنوان بدبینانه ترین حالت و یا به عنوان سناریوی دوم ارئه می شد تا واقعیت های...
maliat2

لزوم تقویت فرهنگ مالیاتی

یک عامل بسیار مهم در ترویج فرهنگ پرداخت مالیات در کشورهای پیشرفته، وجود سازمان‌های نظارتی قدرتمند بر نحوه مصرف مالیات در این کشورها است؛ آنها مالیات‌‌دهندگان را مطمئن می‌سازد که مالیات‌های آنها دقیق...