image_fullsize_7147d7d3-24af-4f03-b852-144ec287b4f7_720d85dc-3b2c-4cd5-8fb8-8e2c2b2765be_main-300x

دادستان تهران: پرونده بابک زنجانی کوه یخ فساد است...

دادستان تهران جعفری دولت‌آبادی پرونده اتهامی بابک زنجانی را به کوه یخی فساد تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن آب شده و ابراز امیدواری کرد با ادامه یافتن تحقیقات، معلوم شودکه بابک زنجانی چه کسی بوده و...