139503180955458047880264

بازار خودرو ایران را نباید دو دستی به فرانسوی‌ها بدهیم...

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه قراردادهای امضا شده با فرانسوی‌ها نباید به ایجاد انحصار در بازار خودرو ایران منجر شود، گفت: هنوز این قراردادها به تولید منجر نشده و باید دید در آینده با ورود خودروهای ف...