82230875-71018435

پاسخ بانک مرکزی به درخواست های «ارتباط بی واسطه با مسئولان»...

بانک مرکزی در پاسخ به درخواست های ثبت شده مردمی در سامانه «ارتباط بی واسطه با مسئولان» خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد مسائل مربوط به استخدام، نقل و انتقال، حقوق و دستمزد از امور داخلی بانک ه...