1412583736589_23

پاسخ مدیر عامل اپراتور دوم به منتقدان اجرای یک طرح...

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در پاسخ به انتقاداتی که درباره‌ شیوه اجرای طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه مطرح می‌شود، گفت: به نظر این انتقادات کمی بی‌انصافی است. این طرح می‌توانسته از زمان تولد...