JamNewsImage23145500

بازار ویلا در شمال ایران با رونق است؟

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان مازندران گفت: رسیدن به رونق در هر بازاری از جمله بازار ویلا بیش از هر چیزی به میزان گردش مالی در چرخه اقتصاد برمی‌گردد، حتی اکنون اگر بخش عظیمی از قیمت یک ویلا ...