57352443

همه منتظر تصمیم مجلس درباره FATF

خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می‌شد همه را مسرور نکرد. عده‌ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی‌جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجل...
245803_190

اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل به معنای نگاه درونگرا به اقتصاداست...

دولت هنوز امیدوار است با امضای توافقنامه هسته ای با گروه ۵+۱ و اجرای مفاد آن از سوی طرفین، مناسبات و روابط سیاسی و اقتصادی افزایش می یابد و به تبع آن شاهد افزایش سرمایه گذاری خارجی می باشیم، اما ......