IMG07193996

دستگاه های رقیب می خواهند خود را جای نظام مهندسی معرفی کنند...

برگزاری نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان بهانه ای قرار داده ایم تا فارغ از ماندن در فراز و نشیب نام ها ، یکبار دیگر دغدغه ها ، باید ها و نباید ها و چالش های فراروی نظام مهندسی ساخ...