image_fullsize_35e71b2e-871e-4c8f-b1be-6bcae7c8b4cd_7e7d24fd-ec93-43df-a05c-a462c2020dc3_main-300x

نفس پوند به شماره افتاده است

به عنوان پیامد فوری رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت)، ارزش پول ملی این کشور، پوند تا پایان سال ۲۰۱۶ به پایین‌ترین سطح خود در سه دهه اخیر سقوط خواهد کرد. ...