139502111329323777609934

اقدام دولت در حذف یارانه افراد به شکل فعلی غیر قانونی است...

این عضو کمیسیون صنعت مجلس با بیان اینکه دولت بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ فقط می‌تواند یارانه ۶گروه پُردرآمد که مجلس آنها را مشخص کرده است حذف نماید ، گفت: اگر غیر از این گروه‌ها حذفی صورت گیر...