image_fullsize_1fb78b48-920d-459c-b1f6-2bd2efc2271c_db263321-28e9-4a16-b10a-b293d66f4648_main-300x

تحولات جمعیتی، بازار کار کشور را به کدام سو می‌برد؟...

یک اقتصاددان معتقد است: اگر چه بعد از برجام خوش‌بینی نسبت به رفع رکود و کاهش بیکاری ایجاد شده اما تحولات داخلی و خارجی و برخوردهای غیرواقع‌بینانه با ساختارهای موجود در بازار کار داخلی، آینده این بازا...