creative-billboard-ads-part2-2-W630

به کمپین من از برند بازی بدم می آید، بپیوندیم...

فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و اظهارات ایشان درباره ضرر و زیان برند بازی های نوکیسگان تازه به دوران رسیده برای تولیدات و کارگران داخلی به خوبی نشاندهنده این موضوع است که معظم ...