139209161150098251687944

اولین گام برای کاهش نرخ سود

بانکی ها که در چند هفته گذشته سه جلسه درباره موضوعات صنفی داشته اند ظاهراً به جمع بندی نهایی برای نرخ سود نرسیده اند ولی در این بین بانک پاسارگاد اقدام به کاهش سود سپرده های خود کرده است. ...