13950228121907327720734

جانبداری مقام دومIMFاز آمریکا درماجرای لغوتحریم بانکی ایران...

دومین مقام بلندپایه صندوق بین‌المللی پول با جانبداری ضمنی از آمریکا در ماجرای لغو تحریم بانکی ایران گفت: ایران اگر می‌خواهد مجدداً به اقتصاد جهانی متصل شود، باید قوانین ضدپولشویی و مقابله با تأمین ما...
2045555 (1)

ترس اروپایی‌ها از برگشت تحریم‌ها!

با وجود اینکه آمریکایی‌ها می‌گویند تحریم بانک‌ها برداشته شده اما هنوز زمینه‌ای برای ورود بانک‌های ایرانی به بازار اروپا مهیا نشده و بانک‌های خارجی هم جرات حضور در بازار ایران را ندارند. ...