139412161057248067281444

بازنشستگان فولاد بامصوبه مجلس هم هنوزحقوقی دریافت نکرده‌اند...

در حالی که در فروردین ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی ۱۸۰۰میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد درنظرگرفت اما هنوز حقوق فروردین ماه بازنشستگان فولاد پرداخت نشده و به عبارتی دیگر این قشر در س...