139504041132098407988164

مجوز دولت آمریکا فروش هواپیماها به ایران را تضمین نمی‌کند...

وال استریت ژورنال طی گزارشی نوشت: در حالی که دولت آمریکا مجوز فروش محدود هواپیما به ایران را صادر کرده است کارشناسان، تحریم های مالی را یکی از موانع مهم اجرایی شدن فروش هواپیما به ایران می دانند. ...