139212101210175792236164

واردات بی رویه تولید خشکبار داخلی را در تنگنا قرار داده است...

رئیس اتحادیه خشکبار با اشاره به این که طی سالهای گذشته به دلیل واردات بی رویه وضعیت تولید اقلام خشکبار در کشور تضعیف شده گفت: باید تدابیری اندیشیده شود تا با ورود برخی اقلام مورد نیاز از مبادی قانونی...