بررسی چرایی عدم تاثیر شورا گفتگو دولت و بخش خصوصی در اقتصاد...

مردان اقتصادی دولت یازدهم در رسانه ها و نشست ها در مورد تقویت بخش خصوصی بسیار سخن می گویند اما در عمل هیج حمایتی از بخش خصوصی صورت نگرفته است و همین امر فعالان اقتصادی را شاکی کرده است. چرا که میان ح...