مسکن مهر

مسکن مهر؛ گوشتِ قربانی نزاع های سیاسی!

حسن رضایی اگر بخواهیم چند پروژه و برنامه عظیم و ملی اجرا شده در سطح کشور را در طی یکی-دو دهه اخیر نام ببریم، بدون هیچ شکی، باید نام «مسکن مهر» را در جایی نزدیک به صدر این فهرست بنشانیم. برنامه ریزی ب...