آغاز بحران برق در گلستان

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق گلستان با هشدار در مورد آغاز بحران و کمبود شدید منابع برای تامین انرژی مورد نیاز مردم استان، گفت: در شرایط کنونی نیروگاه ها قادر به تامین برق مصرفی مشترکان گلستانی...