گرایش دولت به اغنیا را می‌توان حس کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه گرایش دولت به سمت بزرگ‌ها، بنگاه‌های بزرگ اقتصاد، سرمایه داران و ثروتمندان را می‌توان حس کرد این گرایش را ناشی از تفکر حاکم بر دولت دانست که می گوید لازمه توس...