تفاهم‌‌نامه نفتی ایران و چین

یادداشت تفاهم همکاری بلندمدت در بخش نفت و گاز میان امیرحسین زمانی نیا، معاون اموربین الملل و بازرگانی وزیر نفت و ژانگ یو ژینگ، معاون سازمان ملی انرژی چین به امضا رسید. ...