درخواست از بانک مرکزی برای تنفس در کاهش نرخ سود بانکی...

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به کاهش ۵ درصدی نرخ سود از سال گذشته تاکنون، گفت: با اقدام داوطلبانه‌ای که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ...

بانک‌ها از طرح کارت اعتباری استقبال می‌کنند...

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها از طرح کارت اعتباری استقبال می‌کنند، گفت: پیشنهاد ما این است که یک فاصله ۳۰ تا ۴۰ روزه برای واریز وجه به حساب فروشنده کالا برای بانک عامل در نظر گرفته ...