کنسرسیوم مبین برنده بزرگترین معدن سرب و روی جهان...

از بین سه کنسرسیوم که به مرحله فنی و مالی مناقصه معدن سرب و روی مهدی‌آباد به‌عنوان بزرگترین معدن سرب و روی جهان رسیده بودند، کنسرسیوم مبین برنده مناقصه شد.مدیرعامل کنسرسیوم مبین، در این باره گفت: هر ...